Připravujeme pro vás zcela novou podobu obchodu Váš balík! Více informací již brzy.

+420 777 581 485
Váš košík 0 ks zboží: 0 Kč

€ = 27,60 Kč srovnání kurzů

Všeobecné obchodní podmínky

1. ZÁKLADNÍ UJEDNÁNÍ

, a to přímo či zprostředkovaně.
1.1 Tyto podmínky užití služeb ("podmínky užití") jsou nedílnou součástí smlouvy mezi námi jako poskytovatelem a Vámi jako zákazníkem.
1.2 Poskytovatelem je PRO HS,s.r.o., se sídlem Křivá 1711, 46311 Liberec, IČ 04730283, vedená u krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 36828, zapsaná v obchodním rejstříku, podnikající dle živnostenského zákona. Poskytovatel je právnickou osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy koná v rámci své podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti. Poskytovatel se při uzavírání a plnění smlouvy považuje za podnikatele.
1.3 Zákazníkem je osoba, která využívá služeb nabízených poskytovatelem ve smyslu smlouvy a těchto podmínek užití.
1.4 Webovým portálem jsou internetové stránky www.vasbalik.cz.
1.5 Službou se rozumí poskytování jakékoli služby prostřednictvím webového portálu www.vasbalik.cz
1.6 Zásilkou je jakýkoli balík či jiná poštovní zásilka.
1.7 Internetovým obchodem je internetový obchod se sídlem na území Spolkové republiky Německo, zejména s doménou nejvyššího řádu ".de".
1.8 Adresou poskytovatele je adresa ve formátu -

VAS BALIK
jméno a příjmení - zákaznické ID
Theodor Korselt Str. 19
02763 Zittau, Deutschland

2. PŘEDMĚT POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

2.1 Poskytovatel vyvíjí činnost, aby měl zájemce prostřednictvím webového portálu anebo služeb poskytnutých poskytovatelem možnost uzavřít zprostředkovávanou kupní smlouvu, jejíž smluvní stranou je zákazník a to pro vybrané zboží zveřejněné v nabídce na webovém portálu nebo dle výběru zákazníka v libovolném internetovém obchodě.
2.2 Poskytovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi zákazníkem a internetovým obchodem. Veškeré jednání poskytovatele ve smyslu těchto podmínek užití je na účet zákazníka.

3. PRÁVA A POVINNOSTI

3.1 Poskytovatel se zavazuje zaslat zásilku na doručovací adresu zákazníku na území České republiky nebo Slovenské republiky.
3.2 Poskytovatel se zavazuje podat zákazníkovi zprávu o uzavření přepravní smlouvy spolu s údaji o smluvním přepravci.
3.3 Zákazník se zavazuje zaplatit poskytovateli za službu odměnu dle ceníku platného a účinného v okamžiku uzavření smlouvy. Výše odměny je závislá na výběru varianty poskytované služby zákazníkem.
3.4 Mezi varianty poskytovaných služeb patří:
3.4.1 Běžný nákup – zákazník si vybere zboží na webovém portále, kterým je přesměrován do internetového obchodu („přejít do eshopu“) nebo si najde zboží dle svého výběru. Jako dodací adresu zadá adresu poskytovatele, včetně svého ID čísla zákazníka. Zákazník uskuteční objednávku vlastním jménem na vlastní účet. Neprodleně informuje poskytovatele o provedení běžného nákupu a z kolika eshopů nákup provedl, aby poskytovatel očekával zásilky.
3.4.2 Vyřízení objednávky v Německu (asistovaný nákup) - zákazník si vybere zboží na webovém portále (“vloží do košíku“) nebo zkopíruje webový odkaz vybraného zboží z internetového obchodu do připraveného políčka webového portálu („adresa zboží (url)“). Poskytovatel zákazníka zaregistruje v internetovém obchodě a uskuteční jeho jménem objednávku vybraného zboží. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
3.4.3 Nákup Deluxe – zákazník zadá u poskytovatele poptávku po konkrétním zboží dle specifikace zákazníka, které poskytovatel vyhledá v internetovém obchodě. Poskytovatel zákazníka zaregistruje v internetovém obchodě a uskuteční jeho jménem objednávku vybraného zboží. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
3.5 Využije-li zákazník služeb poskytovatele pouze ve smyslu užití adresy poskytovatele, tj. služba Běžný nákup, je povinen nejpozději do 1 hodiny po uskutečnění koupě (objednávky) v internetovém obchodě upozornit poskytovatele na využití služeb. Zákazník je povinen poskytovatele informovat o počtu doručovaných zásilek. V opačném případě si poskytovatel vyhrazuje právo odmítnout přijetí zásilky na adrese poskytovatele.
3.6 Zákazník má povinnost uhradit cenu za objednané zboží.
3.7 Bude-li zásilka z důvodů na straně zákazníka uskladněna na adrese provozovatele déle než 2 měsíce, souhlasí zákazník, aby byla poskytovatelem po marném uplynutí uvedené lhůty prodána a z výtěžku prodeje byly přednostně uspokojeny nároky poskytovatele.
3.8 Zákazník se zavazuje nevyužívat služeb poskytovatele, pokud by tím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů.
3.9 Zákazník upustí od všech budoucích nároků, pokut, sankcí, nákladů a výdajů (včetně přiměřených právních nákladů) proti poskytovateli, které vyplývají z porušení smlouvy, podmínek užití nebo účinných právních předpisů. Nepřímá škoda ani ušlý zisk se nenahrazují.

4. OBJEDNÁVKA

4.1 Smlouva mezi poskytovatelem a zákazníkem je uzavřena
4.1.1 uhrazením odměny jakýmkoli typem bezhotovostní platby uskutečněné v okamžiku či v nejbližší době po uskutečnění objednávky; a
4.1.2 doručením potvrzení objednávky na emailovou adresu sdělenou zákazníkem.
4.2 Zákazník má možnost uskutečnit svou objednávku dle možností zveřejněných na webovém portálu, zejména pak emailem, telefonicky nebo prostřednictvím webového portálu.
4.3 Zákazník tímto výslovně uděluje plnou moc poskytovateli k přebírání veškerých zásilek doručených na adresu poskytovatele. Zákazník dále výslovně zmocňuje poskytovatele k jednání s internetovými obchody. Předmětem takového zmocnění je koupě zboží jménem poskytovatele na účet zákazníka dle specifikace zboží zákazníkem a jeho doručení na adresu zvolenou zákazníkem. Zmocnění může zákazník odvolat jen v případě podstatného porušení povinností poskytovatele.
4.4 Zákazník výslovně žádá poskytovatele, aby ihned po uskutečnění objednávky začal s poskytováním dohodnutých služeb a je si vědom, že nemá právo na odstoupení od smlouvy.
4.5 Zákazník poskytuje při zadání objednávky poskytovateli své osobní údaje. Poskytnutím osobních údajů zákazník souhlasí se zněním podmínek užití a zásad zpracování osobních údajů.
4.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo pro zvýšení kvality služeb telefonické hovory se zákazníkem nahrávat. Taková nahrávka je zpracována v souladu se zásadami zpracování osobních údajů.
4.7 Poskytovatel může dle svého uvážení jednotlivé zásilky z více internetových obchodů sloučit do jediné zásilky. Ve prospěch úspory finančních prostředků za dopravu k zákazníkovi. Zákazník může sloučení více zásilek do jedné předem odmítnout. Nebude-li možné sloučení jednotlivých zásilek poskytovatel zašle zákazníkovi více zásilek. Služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.
4.8 Poskytovatel neručí za dostupnost zboží a uvedenou cenu. Poskytovatel si vyhrazuje právo na doúčtování či vrácení finanční částky zákazníkovi, dle faktických cen internetových obchodů v Německu.

5. ODPOVĚDNOST ZA OBSAH ZÁSILKY

5.1 Zákazník bere plně na vědomí, že je výhradně odpovědný za obsah zásilek a za vzniklou újmu způsobenou zásilkou nebo jejím obsahem
5.2 Zákazník prohlašuje, že obsahem zásilky nebude jakékoli svou povahou byť i potenciálně nebezpečné zboží. Zákazník si je vědom zakázaného obsahu zásilky.
5.3 Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou na zásilce.
5.4 Zásilka musí být zajištěna tak, aby nebylo možné do ni vniknout bez zanechání stop.
5.5 Zásilka musí být řádně zabalena tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo ztrátě jejího obsahu.
5.6 Případnou reklamaci poskytnutých přepravních služeb nebo jednání dopravce je povinen provést zákazník svým jménem a na své náklady.
5.7 Jestliže zásilce hrozí bezprostřední škoda, zákazník se po vyzvání poskytovatelem zavazuje předat poskytovateli další pokyny. V opačném případě má poskytovatel právo se zásilkou naložit dle svého uvážení, zejména umožnit její doručení jinému zákazníkovi.

6. ZAKÁZANÝ OBSAH ZÁSILKY

6.1 Zákazník se zavazuje, že předmětem zásilky nebudou:
6.1.1 Výbušniny, radioaktivní látky, omamné a psychotropní látky, jedovaté a žíravé látky, nakažlivé biologické látky, tuhý oxid uhličitý a zkáze podléhající biologické látky;
6.1.2 Tlakové nádoby, stlačené nebo zkapalněné plyny v roztocích;
6.1.3 Biologická agens a toxiny oxidující, hořlavé a ostatní chemické látky a přípravky, které jsou klasifikovány jako nebezpečné podle § 5 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „chemický zákon“), a vyhlášky č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů;
6.1.4 Zboží podléhající změně v závislosti na teplotním režimu;
6.1.5 Bankovky, mince, cestovní šeky, šeky na doručitele, kreditní karty, poukázky na odběr zboží nebo služeb, ceniny všeho druhu, směnky, drahé kovy a drahé kameny včetně výrobků a šperků z nich, umělecké předměty a sbírky;
6.1.6 Zvířata;
6.1.7 Snadno rozbitelné věci, ledaže jsou upraveny zvláštním, tomu odpovídajícím způsobem tak, aby se v důsledku běžných manipulací se zásilkou nemohly poškodit;
6.1.8 Tekutiny;
6.1.9 Zboží podléhající dohodě ADR.

7. POŠKOZENÍ ZÁSILKY PŘI PŘEPRAVĚ

7.1 V případě vzniku škody na zásilce je zákazník povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději pak při převzetí zásilky od dopravce sepsat zápis o škodě na zásilce ("zápis o škodě"). Zápis o škodě bude potvrzen zákazníkem a osobou jednající za dopravce, zejména řidičem kurýrní služby. Zápis o škodě bude vyhotoven ve dvou stejnopisem s platností originálu, přičemž jeden obdrží zákazník a jeden dopravce. Škodu na zásilce a poškození zásilky řeší zákazník přímo s dopravcem v souladu s podmínkami stanovenými dopravcem nikoli s poskytovatelem.
7.2 Další manipulace se zásilkou musí probíhat v souladu s podmínkami stanovenými dopravcem.
7.3 V případě porušení povinnosti zákazníka stanovené v článku 7.1 nemusí být škoda vzniklá na zásilce dopravcem uznána za oprávněnou.
7.4 Při rozporu obsahu zásilky s očekávaným stavem (dodání jiného než objednaného zboží, poškození obsahu zásilky) je zákazník povinen bez zbytečného odkladu nejpozději pak do 2 hodin od převzetí zásilky telefonicky informovat poskytovatele. Popis rozporu obsahu zásilky s očekávaným stavem je zákazník dále povinen odeslat písemně na kontaktní email poskytovatele a to nejpozději do 2 pracovních dnů od škodné události, nebude-li dohodnuto jinak.
7.5 Jiné nároky z odpovědnosti za vady než výše uvedené zákazník řeší přímo s internetovým obchodem nikoli s poskytovatelem.
7.6 Poskytovatel neodpovídá za dopravce nebo internetový obchod a případné nároky zákazníka vůči dopravci nebo internetovému obchodu.
7.7 Za škodu na zásilce se považuje rovněž neúplnost obsahu zásilky nebo její jiné porušení.
7.8 V případě jiných než zjevných vad zásilky či obsahu zásilky je pro uplatnění náhrady rovněž nutné dodržet podmínky stanovené dopravcem.

8. WEBOVÝ PORTÁL

8.1 Poskytovatel nenese odpovědnost za eventuální nepřesnosti obsahu webového portálu.
8.2 Poskytovatel nezaručuje nepřerušený přístup na webový portál ani nezávadnost a bezpečnost portálu a neodpovídá zákazníkovi za újmu způsobenou při realizaci přístupu a užívání webového portálu včetně případné újmy vzniklé při stahování dat z webového portálu, újmy způsobené přerušením provozu, poruchou webového portálu, počítačovými viry nebo jiným škodlivým softwarem, či újmu vzniklou v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům zákazníka.
8.3 Přístup a užívání webového portálu je bezplatné. Výhradně zákazník nese náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a užívání webového portálu (např. náklady na internetové připojení atd.).
8.4 Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli omezit či ukončit přístup zákazníka na webový portál.

9. AUTORSKÁ PRÁVA

9.1 Webový portál je ve vlastnictví poskytovatele. Webový portál je zároveň autorským dílem ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném a účinném znění.
9.2 Jakékoli rozmnožování, rozšiřování, nebo jiné vykonávání majetkových práv k obsahu webového portálu nebo i jeho části je možné pouze s výslovným souhlasem poskytovatele.

10. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

10.1 Zákazník tímto výslovně souhlasí se shromažďováním, zpracováváním, uchováváním a využíváním (dále jen „zpracování“) všech jeho osobních údajů poskytovatelem jako správcem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění ("ZOOÚ") sdělených poskytovateli jako předpoklad poskytování služeb nebo v souvislosti s poskytováním služeb.
10.2 Zákazník si je vědom, že poskytovatel zpracovává osobní údaje pouze s jeho souhlasem za účelem uzavření smlouvy, její případné změny či zajištění a k plnění ze smlouvy vyplývající. K uvedenému účelu poskytovatel zpracovává zejména následující údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, telefon, elektronický kontakt (e-mail) či jiný kontakt
10.3 Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny spolupracovníkům, dodavatelům poskytovatele, dopravcům či dalším osobám poskytujícím služby ve spojení s poskytovatelem. Zákazník stvrzuje, že uvedené údaje poskytl a poskytuje dobrovolně a je si vědom, že důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k uvedenému účelu je neuzavření smlouvy. Zákazník je si zároveň vědom svých práv podle ustanovení § 12 a § 21 ZOOÚ.
10.4 Poskytnuté osobní údaje je poskytovatel nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s ustanovením § 6 ZOOÚ oprávněn zpracovávat a shromažďovat za účelem a v rozsahu uvedeného účelu po dobu 10 let od poskytnutí služby. Po uplynutí této lhůty je poskytovatel povinen tyto údaje zlikvidovat.
10.5 Zákazník uděluje výslovný souhlas k zasílání obchodních sdělení týkajících se poskytovatele ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění prostřednictvím prostředků elektronické komunikace a s kontaktováním zákazníka emailem, prostřednictvím mobilního nebo pevného telefonu. Zákazník souhlasí s uchováváním jeho IP adresy a ukládáním tzv. cookies na svém počítači.
10.6 Zákazník tímto prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou úplné, pravdivé a přesné. Je si vědom, že pravdivost zákazníkem poskytnutých osobních údajů a dalších skutečností je způsobilá ovlivnit výsledek poskytované služby.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1 Zákazník prohlašuje, že je plně svéprávný nebo je zastoupen zákonným zástupcem či zástupcem určeným soudem.
11.2 Zákazník se před zahájením užívání webového portálu seznámil s podmínkami užití, nemá k nim žádné výhrady a těmto podmínkám zcela rozumí a zavazuje se jimi řídit.
11.3 Návrh na poskytnutí služeb zveřejněný na webových stránkách není nabídkou poskytování služeb nebo zboží ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.
11.4 Tyto podmínky užití upravují práva a povinnosti osob využívající webový portál při vstupu na webový portál a další užívání webového portálu a souvisejících nabízených služeb.
11.5 Poskytovatel si vyhrazuje právo znění podmínek užití jednostranně měnit či doplňovat. Poskytovatel informuje zákazníka o změně podmínek užití vhodným způsobem, zejména pak zveřejněným změn na webovém portálu, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se zákazník mohl se zněním podmínek užití bez nepřiměřených obtíží seznámit.
11.6 Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se smluvní vztahy i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.
11.7 Smluvní strany se zavazují, že veškeré eventuální budoucí spory budou řešeny smírně. Není-li možné dosáhnout smírného řešení, je pro řešení sporu dána pravomoc výhradně českých soudů.
11.8 Nedílnou součástí podmínek užití je ceník poskytovaných služeb, který je pro obě smluvní strany závazný. Změna ceníku je možná za splnění podmínek pro změnu těchto podmínek užití.
11.9 Podmínky užití nabývají účinnosti 10.9.2014.

Tipy a triky na nejlepší ceny zboží a dopravy na německém trhu

Nechte si poslat na Váš e-mail tipy a triky, kde mají nejlepší ceny na německém trhu a jak získat dopravu po Německu zdarma. Každý týden pro Vás také vybíráme nejvýhodnější akční produkty na Německém trhu, o kterých budete vždy vědět jako první.

Telefonní číslo není povinné. Pokud nám ale pošlete také svůj telefonní kontakt, budeme se vám moci ozvat a odpovědět na všechny vaše otázky ke službě Váš balík v rámci jediného telefonátu.


Vášbalík.cz je moderní služba pro všechny moderní zákazníky. Založte si u nás svou schránku v Německu a posílejte si přes ni všechny své nákupy. Pro Vaše balíčky ve schránce si pak vyberte nejvhodnější způsob přepravy až k Vám domů. Nejste si jistí? Nechcete na internetu platit kartou? Nebo si nevíte vůbec rady? Zvolte možnost asistovaného nákupu.

Fancybox